Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW WAG W POLSCE


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Producentów Wag w Polsce” i zwane jest w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego władz jest miasto Lublin.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest utworzone na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Integrowanie producentów urządzeń do pomiaru masy i urządzeń współpracujących.
 2. Propagowanie potrzeby stosowania rzetelnych urządzeń do pomiaru masy w handlu i przemyśle.
 3. Działanie w kierunku zapewnienia jakości wag dopuszczanych doużytkowania w kraju.
 4. Współdziałanie w tworzeniu aktów normatywnych metrologii prawnej w zakresie urządzeń do pomiaru masy.
 5. Organizowanie szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej i menedżerskiej.
 6. Utrzymywanie kontaktów z podobnymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
 7. Występowanie o interpretację obowiązujących aktów prawnych dotyczących branży wagarskiej i przekazywanie tych informacji członkom Stowarzyszenia.

§ 7

Cele określone w § 6 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, narad i seminariów tematycznych.
 2. Powoływanie zespołów roboczych do rozwiązywania konkretnych problemów.
 3. Organizowanie i dostarczanie członkom stałego dopływu informacji fachowej niezbędnej dla właściwego działania i rozwoju osobistego.
 4. Prowadzenie działalności gospodarczej, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
 5. Utrzymywanie kontaktów z organizacjami konsumenckimi.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
  – zwyczajnych
  – wspierających
  – honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną
  zdolność do czynności prawnych, prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą lub będący pracownikiem podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność polegającą nas wytwarzaniu, naprawach i remontach, prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz dystrybucji wszelkiego rodzaju urządzeń do pomiaru masy lub zatrudniony w jednostkach powołanych do działalności prawno – technicznej w zakresie pomiarów masy.
  Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest złożenie pisemnej deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i zadeklaruje opłacenie składki członkowskiej lub zasila Stowarzyszenie wpłatami i zadeklaruje pisemnie chęć bycia członkiem wspierającym.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu.
 5. Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji o wygaśnięciu członkostwa z przyczyn wymienionych w § 11 ust. 1 następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 9

 1. 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  a) Wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,
  b) Zgłaszać wnioski oraz wypowiadać się we wszystkich
  sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
  c) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia za zasadach
  określonych przez Zarząd.
 2. Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego. Do członka honorowego nie będącego członkiem zwyczajnym nie stosuje się postanowień ust. 1 pkt. a.

§ 10

 1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
  a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał
  władz Stowarzyszenia,
  b) aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia,
  c) regularne opłacanie składek członkowskich.
 2. Członek wspierający jest zobowiązany do popierania działalności Stowarzyszenia, przestrzegania jego statutu, zasilania Stowarzyszenia wpłatami zgodnie z zadeklarowanymi zobowiązaniami.

§ 11

 1. 1. Członkostwo Stowarzyszenia wygasa przez:
  a) dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone
  na piśmie do Zarządu,
  b) skreślenie z listy członków na skutek zaniechania opłacania
  składek przez 12 miesięcy,
  c) wykluczenie członka z powodu trwającego co najmniej rok
  niewykonywania obowiązków statutowych z powodów
  nieusprawiedliwionych przez członka,
  d) śmierci członka.
 2. Wykluczonemu lub skreślonemu członkowi służy prawo do odwołania się od decyzji o wykluczeniu lub skreśleniu w ciągu 30 dni do Komisji Rewizyjnej – za pośrednictwem Zarządu.

 

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 13

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 14

W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednakże liczba członków nowopowołanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

WALNE ZEBRANIE

§ 15

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które stanowią członkowie zwyczajni.
Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz na 2 lata.

§ 16

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17

Do zwyczajnego Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Uchwalanie ordynacji wyborczej.
 6. Uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwalanie wytycznych i preliminarza finansowania działalności Stowarzyszenia na okres kadencji władz.
 8. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu.
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje oraz podejmuje decyzje przede wszystkim w sprawach, dla których zostało zwołane.

§ 19

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem zwołanego zebrania.

§ 20

W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia udział biorą:

 1. Z głosem decydującym – członkowie zwyczajni
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający lub ich przedstawiciele
  oraz zaproszeni goście

§ 21

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 22

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków, wybranych przez Walne Zebranie.
 2. W skład Zarządu wchodzą:
  – Prezes
  – Wiceprezes
  – Sekretarz
  – Członek Zarządu.

§ 23

Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w zależności od potrzeb, z inicjatywy Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 24

 1. 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Uchwalanie wysokości stawki członkowskiej na dany rok.
 3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami i uchwałami Walnego Zebrania.
 4. Podejmowanie i realizowanie uchwał w sprawach organizowania działalności programowej i finansowej.
 5. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia.
 7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 8. Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji
  o wygaśnięciu członkostwa z powodów określonych w § 11 ust. 1.
 9. Rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia
  i przyjmowanie odwołań od decyzji o wykluczeniu lub skreśleniu członków
  z organizacji.

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

§ 26

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego składu Przewodniczącego.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz przedkładanie sprawozdań i wniosków Walnemu Zebraniu a także rozpatrywanie odwołań w sprawach o skreślenie lub wykluczenie członków Stowarzyszenia.

§ 28

Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowania do Walnego Zebrania o uchylenie uchwały Zarządu.

§ 29

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 2. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Rozdział V
MAJĄTEK – FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

§ 31

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpływy ze składek członków zwyczajnych i wspierających
 2. wpłaty dobrowolne członków wspierających
 3. dochody z własnej działalności
 4. wpłaty osób fizycznych i prawnych
 5. dotacje, darowizny, zapisy, spadki, dochody z ofiarności publicznej.

§ 32

Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 33

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§ 34

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 35

W przypadku uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.