Kodeks etyki

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW WAG W POLSCE

I Zasady ogólne

Kodeks wyznacza zasady i wartości etyczne wyrażające standardy wykonywania obowiązków związanych z wytwarzaniem, dostarczaniem przyrządów do pomiaru masy i świadczeniem usług serwisowych przez producenta wag – członka Stowarzyszenia, zwanego w niniejszym kodeksie Przedsiębiorcą.

II Zasady obowiązujące przedsiębiorcę przy oferowaniu towarów i usług.

W działalności reklamowej i marketingowej obowiązuje zachowanie realizmu i obiektywizmu w przedstawianiu doświadczeń swojej firmy, możliwości wykonawczych oraz zakresu specjalizacji.

W przedsięwzięciach reklamowych przedsiębiorca nie będzie podawał niepełnych lub nieprawdziwych informacji.

W działalności mającej na celu uzyskanie zlecenia, przedsiębiorca postępuje zgodnie z zasadami konkurencji.

Przedsiębiorca nie może przyjąć zlecenia, jeżeli nie posiada warunków niezbędnych co do prawidłowe j i starannej jego realizacji.

Przedsiębiorca zobowiązany jest utrzymywać w tajemnicy zastrzeżone informa cje uzyskane od klienta.

III Stosunki z klientami i kontrahentami.

Przedsiębiorca będzie dostarczał produkty i usługi dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu.

Będzie oferował produkty zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standa rdami lub w przypadku ich braku przeprowadzi stosowne testy bezpieczeństwa.

Nie będzie świadomie podawał niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów dotyczących oferowanych usług i produktów.

Nie będzie świadomie ukrywał działania wyrobów niezgodnego z oczekiwaniami zamawiającego.

Przedsiębiorca uznaje, że przyjmowanie lub wręczanie prezentów albo innych świadczeń może stwarzać sytuacje postrzegane jako próba skłonienia do ofiarowania w zamian pewnych korzyści.

Przedsiębiorca będzie unikał praktyk zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem.

Stosunki pomiędzy przedsiębiorcą i kontrahentami powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu.

Zapłata za wykonaną usługę lub dostarczony towar na rzecz Przedsiębiorcy będzie uiszczona zgodnie z zawartą umową.

IV Relacje z konkurencją.

Przedsiębiorca będzie uczciwie współzawodniczył z konkurentami i nie będzie podważać ich reputacji.

W kontaktach z konkurencją przedsiębiorca będzie unikał sytuacji umożliwiających przekazanie posiadanych poufnych informacji dotyczących innych przedsiębiorców i firm.

Przedsiębiorca nie będzie próbował pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi. W szczególności poprzez szpiegostwo przemysłowe, zatrudnianie pracowników konkurencji w celu otrzymania od nich tajnych informacji, nakłanianie personelu konkurencji lub jej klientów do ujawniania posiadanych przez nich in formacji.

Przedsiębiorca nie będzie stosować praktyk handlowych niezgodnych z prawem.

V Zamówienia publiczne.

Przedsiębiorca będzie przestrzegał Ustawy o zamówieniach publicznych.

Nie będzie się starał wpływać na osoby podejmujące decyzje poprzez , obiecywanie im korzyści lub wręczanie gratyfikacji finansowych.

Poda w swojej ofercie takie warunki merytoryczne, które rzeczywiście będzie w stanie spełnić . Rzetelnie przedstawi osiągnięcia i doświadczenia.

Nie będzie podejmował działań dyskredytujących konkurentów.

VI Postanowienia końcowe.

Przedsiębiorca, będąc członkiem Stowarzyszenia, powinien monitorować zgodność podejmowanych decyzji i metod działania z przyjętymi w Kodeksie zasa dami.

Wszelkie sprawy związane z naruszeniem przepisów niniejszego Kodeksu rozstrzygane są przez Zarząd Stowarzyszenia.

Kodeks Etyki Zawodowej podlega zaopiniowaniu przez członków Stowarzyszenia.

Zmiany do kodeksu Etyki Zawodowej wprowadza Zarząd po uprzednim uzyskaniu opinii członków organizacji.